lamp inrush current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lamp inrush current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lamp inrush current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lamp inrush current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lamp inrush current

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dòng khởi động qua đèn