lack of miscibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lack of miscibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lack of miscibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lack of miscibility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lack of miscibility

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    không hòa trộn