laboratory testing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laboratory testing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laboratory testing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laboratory testing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • laboratory testing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thử trong phòng thí nghiệm