laboratory standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laboratory standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laboratory standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laboratory standard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • laboratory standard

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tiêu chuẩn phòng thí nghiệm