intrepid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intrepid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intrepid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intrepid.

Từ điển Anh Việt

  • intrepid

    /in'trepid/

    * tính từ

    gan dạ, dũng cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet