intrepidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intrepidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intrepidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intrepidity.

Từ điển Anh Việt

  • intrepidity

    /,intri'piditi/ (intrepidness) /in'trepidnis/

    * danh từ

    tính gan dạ, tính dũng cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet