intrepidness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intrepidness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intrepidness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intrepidness.

Từ điển Anh Việt

  • intrepidness

    /,intri'piditi/ (intrepidness) /in'trepidnis/

    * danh từ

    tính gan dạ, tính dũng cảm