unfearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unfearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unfearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unfearing.

Từ điển Anh Việt

  • unfearing

    * tính từ

    không sợ sệt; dũng cảm; gan dạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet