inorganic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inorganic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inorganic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inorganic.

Từ điển Anh Việt

 • inorganic

  /,inɔ:'gænik/

  * tính từ

  vô cơ

  inorganic chemistry: hoá học vô cơ

  không cơ bản; ngoại lai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inorganic

  * kỹ thuật

  vô cơ

  hóa học & vật liệu:

  chất vô cơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inorganic

  relating or belonging to the class of compounds not having a carbon basis

  hydrochloric and sulfuric acids are called inorganic substances

  Antonyms: organic

  lacking the properties characteristic of living organisms

  Antonyms: organic