inorganic liquid laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inorganic liquid laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inorganic liquid laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inorganic liquid laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inorganic liquid laser

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    laze chất lỏng vô cơ