inorganically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inorganically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inorganically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inorganically.

Từ điển Anh Việt

 • inorganically

  * phó từ

  không cơ bản, ngoại lai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inorganically

  not involving carbon compounds

  inorganically bound molecules

  Antonyms: organically