informal ftp area (iftp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informal ftp area (iftp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informal ftp area (iftp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informal ftp area (iftp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • informal ftp area (iftp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Vùng FTP không chính thức