indoor type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indoor type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indoor type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indoor type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indoor type

    * kỹ thuật

    điện:

    kiểu trong nhà