impromptu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impromptu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impromptu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impromptu.

Từ điển Anh Việt

 • impromptu

  /im'prɔmptju:/

  * danh từ

  bài nói ứng khẩu, bài thơ ứng khẩu; lời nói cương (trên sân khấu)

  (âm nhạc) khúc tức hứng

  * tính từ & phó từ

  không chuẩn bị trước, ứng khẩu

  an impromptu speech: bài nói ứng khẩu

  to answers impromptu: trả lời ứng khẩu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impromptu

  an extemporaneous speech or remark

  a witty impromptu must not sound premeditated

  a short musical passage that seems to have been made spontaneously without advance preparation

  Similar:

  ad-lib: with little or no preparation or forethought

  his ad-lib comments showed poor judgment

  an extemporaneous piano recital

  an extemporary lecture

  an extempore skit

  an impromptu speech

  offhand excuses

  trying to sound offhanded and reassuring

  an off-the-cuff toast

  a few unrehearsed comments

  Synonyms: extemporaneous, extemporary, extempore, offhand, offhanded, off-the-cuff, unrehearsed

  ad lib: without advance preparation

  he spoke ad lib

  Synonyms: ad libitum, spontaneously