unrehearsed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unrehearsed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unrehearsed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unrehearsed.

Từ điển Anh Việt

 • unrehearsed

  /' nri'h :st/

  * tính từ

  không ngờ

  (sân khấu) không được diễn tập (vở kịch, bài múa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unrehearsed

  Similar:

  ad-lib: with little or no preparation or forethought

  his ad-lib comments showed poor judgment

  an extemporaneous piano recital

  an extemporary lecture

  an extempore skit

  an impromptu speech

  offhand excuses

  trying to sound offhanded and reassuring

  an off-the-cuff toast

  a few unrehearsed comments

  Synonyms: extemporaneous, extemporary, extempore, impromptu, offhand, offhanded, off-the-cuff