hamilton principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamilton principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamilton principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamilton principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hamilton principle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nguyên lý hamilton