hamiltonian group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamiltonian group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamiltonian group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamiltonian group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hamiltonian group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm Hamilton

    nhóm Ha-minton