hamiltonian function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamiltonian function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamiltonian function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamiltonian function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hamiltonian function

    * kỹ thuật

    hàm Hamilton

    toán & tin:

    hàm Haminton