hamiltonian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamiltonian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamiltonian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamiltonian.

Từ điển Anh Việt

 • hamiltonian

  * danh từ

  người theo hoặc ủng hộ những nguyên tắc hoặc tư tưởng của Hamilton (có một chính phủ trung ương mạnh tập trung quyền lực ở Mỹ, khuyến khích (kinh tế) (công nghiệp) và (thương nghiệp), nói chung không tin ở khả năng và trí tuệ của người bình dân)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hamiltonian

  * kỹ thuật

  hàm Hamilton

  vật lý:

  hamiltonien