hamiltoniam function (h) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamiltoniam function (h) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamiltoniam function (h) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamiltoniam function (h).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hamiltoniam function (h)

    * kỹ thuật

    hàm Hamilton