grimness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grimness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grimness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grimness.

Từ điển Anh Việt

  • grimness

    * danh từ

    sự dứt khoát không gì lay chuyển được

Từ điển Anh Anh - Wordnet