asperity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asperity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asperity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asperity.

Từ điển Anh Việt

 • asperity

  /æs'periti/

  * danh từ

  tính cộc cằn

  to speak with asperity: nói cộc cằn

  sự khó chịu, sự khắc nghiệt (thời tiết)

  the asperities of winter: sự khắc nghiệt của mùa đông

  tính khe khắc, tính khắc nghiệt, tính nghiêm khắc (tính tình)

  sự gồ ghề, sự xù xì; (rộng) chỗ lồi lên gồ ghề, mấu gồ ghề

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asperity

  * kỹ thuật

  độ gồ ghề

  độ nhám

  hệ số nhám

  lồi lõm

  sự nhấp nhô

  xù xì

  cơ khí & công trình:

  sự gồ ghề

Từ điển Anh Anh - Wordnet