granitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granitic.

Từ điển Anh Việt

 • granitic

  /græ'nitik/

  * tính từ

  (thuộc) granit

  có granit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • granitic

  hard as granite

  a granitic fist

  Synonyms: granitelike, rocklike, stony

  Similar:

  flinty: showing unfeeling resistance to tender feelings

  his flinty gaze

  the child's misery would move even the most obdurate heart

  Synonyms: flint, obdurate, stony