granitic subsoil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granitic subsoil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granitic subsoil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granitic subsoil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • granitic subsoil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đất gốc granit