granitic marl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granitic marl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granitic marl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granitic marl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • granitic marl

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    macnơ granit