geometric average nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geometric average nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geometric average giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geometric average.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geometric average

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    số trung bình nhân