gauge interaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauge interaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauge interaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauge interaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauge interaction

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tương tác chuẩn