frame sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frame sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frame sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frame sequence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frame sequence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuỗi khung ảnh