frame end delimiter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frame end delimiter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frame end delimiter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frame end delimiter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frame end delimiter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu giới hạn cuối khung