frame capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frame capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frame capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frame capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frame capacity

    * kỹ thuật

    lưu lượng mành