flying spot scanning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flying spot scanning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flying spot scanning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flying spot scanning.

Từ điển Anh Việt

  • flying spot scanning

    (Tech) quét bằng điểm bay