flame velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flame velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flame velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flame velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flame velocity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tốc độ bắt cháy