flame scarfing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flame scarfing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flame scarfing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flame scarfing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flame scarfing

    * kỹ thuật

    sự nung sạch