fishing ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fishing ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fishing ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fishing ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fishing ground

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khu vực đánh cá