final tailings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

final tailings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm final tailings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của final tailings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • final tailings

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ cành loại thải