final pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

final pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm final pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của final pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • final pressure

    * kỹ thuật

    áp suất cuối

    cơ khí & công trình:

    áp lực cuối