final inventory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

final inventory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm final inventory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của final inventory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • final inventory

    * kinh tế

    cuối tài khóa

    hàng trữ cuối kỳ