final flow pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

final flow pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm final flow pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của final flow pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • final flow pressure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    áp suất chảy cuối