fiber waveguide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiber waveguide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiber waveguide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiber waveguide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fiber waveguide

  * kỹ thuật

  cáp (sợi) quang

  ống dẫn sóng sợi quang

  điện tử & viễn thông:

  ống đẫn sóng quang