fairy bluebird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fairy bluebird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fairy bluebird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fairy bluebird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fairy bluebird

    fruit-eating mostly brilliant blue songbird of the East Indies

    Synonyms: bluebird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).