factory trawler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

factory trawler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm factory trawler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của factory trawler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • factory trawler

    * kinh tế

    nhà máy đánh cá bằng lưới vét