factory layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

factory layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm factory layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của factory layout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • factory layout

    * kinh tế

    bố trí sắp đặt trong nhà máy

    sự bố trí trong nhà máy