factory setting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

factory setting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm factory setting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của factory setting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • factory setting

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    sự lắp đặt nhà máy