extraction ventilation system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extraction ventilation system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extraction ventilation system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extraction ventilation system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extraction ventilation system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thống thông gió hút