extraction and classification of homogenous objects (echo) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extraction and classification of homogenous objects (echo) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extraction and classification of homogenous objects (echo) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extraction and classification of homogenous objects (echo).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extraction and classification of homogenous objects (echo)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bóc tách và phân loại các đối tượng đồng nhất