extract the root (of number) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extract the root (of number) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extract the root (of number) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extract the root (of number).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extract the root (of number)

    * kỹ thuật

    khai căn