establish the good reputation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

establish the good reputation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm establish the good reputation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của establish the good reputation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • establish the good reputation

    * kinh tế

    xây dựng uy tín