establish oneself in business (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

establish oneself in business (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm establish oneself in business (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của establish oneself in business (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • establish oneself in business (to...)

    * kinh tế

    đứng chân trong thương trường