electrochemical power generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrochemical power generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrochemical power generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrochemical power generation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrochemical power generation

    * kỹ thuật

    sự phát điện hóa năng