durable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

durable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm durable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của durable.

Từ điển Anh Việt

 • durable

  /'djuərəbl/

  * tính từ

  bền, lâu bền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • durable

  * kỹ thuật

  bền lâu

  lâu bền

  lầu bền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • durable

  existing for a long time

  hopes for a durable peace

  a long-lasting friendship

  Synonyms: lasting, long-lasting, long-lived

  capable of withstanding wear and tear and decay

  durable denim jeans

  Synonyms: long-wearing

  very long lasting

  less durable rocks were gradually worn away to form valleys

  the perdurable granite of the ancient Appalachian spine of the continent

  Synonyms: indestructible, perdurable, undestroyable